صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
ما را دنبال کنید

Livechat Channel شرکت آرد اطهر

Statistics

Happy face

100.0 %

Neutral face

0.0 %

Sad face

0.0 %

The 4 last feedbacks

شرکت آرد اطهر / 67 شرکت آرد اطهر / 59 شرکت آرد اطهر / 58 شرکت آرد اطهر / 57

The Team

D.Fardnia
D.Fardnia
Great 100.0%
Okay 0.0%
Bad 0.0%